Blog CRAI Universitat de Barcelona

Blog del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona


Deixa un comentari

El Govern aprova la primera Estratègia Nacional de Ciència Oberta (ENCA)

Publicat el 05-05-2023 a Notícies del CSUC.

El Consell de Ministres ha aprovat aquest 3 de maig la primera Estratègia Nacional de Ciència Oberta (ENCA) per al període 2023-27, elaborada pel Ministeri de Ciència i Innovació i el Ministeri d’Universitats.

La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, ha destacat que aquesta Estratègia estableix l’accés obert als resultats de la recerca finançats amb fons públics, complint i desenvolupant la nova Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

Per la seva banda, Joan Subirats ha ressaltat que un dels objectius de l’ENCA és diversificar els mecanismes de publicació i comunicació de resultats i donar suport a models no comercials que garanteixin la qualitat de les publicacions.

Les mesures contemplades en l’ENCA mobilitzaran un pressupost públic de 23,8 milions d’euros el 2023 i s’estima que es mantindrà aquesta inversió anual fins al 2027.

Aquests recursos estan destinats a enfortir la qualitat, la transparència i la reproductibilitat de l’activitat científica a Espanya, millorar la difusió entre el personal científic i la transferència a la societat i dissenyar les vies per les quals el nostre país respon als reptes que té la comunitat científica davant aquest nou paradigma global.

Objectius de l’Estratègia Nacional de Ciència Oberta

L’Estratègia Nacional de Ciència Oberta (ENCA) té quatre objectius estratègics. En primer lloc, garantir la existència d’infraestructures digitals interoperables prou robustes i ben articulades per absorbir l’impacte de la implementació d’una política nacional de ciència oberta i facilitar la seva integració en l’ecosistema internacional i en l’European Open Science Cloud (EOSC).

En segon lloc, està orientada a fomentar la gestió adequada de les dades de recerca generades pel sistema nacional d’R+D+I a través dels principis FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) per augmentar la seva localització, accessibilitat, interoperabilitat i reutilització.

En tercer lloc, pretén implementar l’accés obert i gratuït per defecte a les publicacions i resultats científics finançats de forma directa o indirecta amb fons públics per a tota la ciutadania.

Finalment, estableix nous mecanismes d’avaluació de la recerca i un sistema d’incentius i reconeixements dirigits a impulsar les pràctiques de ciència oberta, així com capacitar a tot el personal (investigador, gestor, finançador, avaluador) per alinear el seu rendiment professional amb els principis de la ciència oberta.

L’Estratègia està alineada amb el conjunt de mesures i polítiques impulsades per la Unió Europea per avançar cap a un model de recerca basat en la publicació oberta dels resultats i dades de recerca.

A nivell europeu també s’està avançant per canviar l’avaluació del rendiment dels investigadors, passant d’un model que només té en compte indicadors quantitatius de publicació en revistes a un altre que tingui en compte també indicadors qualitatius i d’impacte social de la recerca.

Font: Ministeri de Ciència i Innovació.


Deixa un comentari

El repositori de dades de recerca e-cienciaDatos obté el CoreTrustSeal

Publicat el 03-05-2023 a Notícies del CSUC.

El repositori de dades de recerca en obert del Consorcio Madroño, anomenat e-cienciaDatos, ha aconseguit el prestigiós certificat CoreTrustSeal, que garanteix els principis FAIR per a les seves dades i els requisits d’Horizon Europe Open Science per a la gestió de les dades de recerca.

El certificat CoreTrustSeal és atorgat per l’organització CoreTrustSeal, resultat de la unió de les entitats World Data System i Data Seal of Approval. e-cienciaDatos és el segon repositori espanyol a aconseguir aquest certificat (el primer de caràcter multidisciplinar) que ja tenen 84 repositoris de dades a tot el món.

En els darrers anys, tant els organismes de finançament europeus i espanyols com alguns editors exigeixen o recomanen que les dades de recerca que acompanyen una publicació científica siguin arxivades en un repositori de dades fiable. e-cienciaDatos ja complia molts dels requisits per ser considerat fiable: entre ells, disposar d’un pla de preservació, l’assignació de DOI als datasets i el control de versions. Amb aquest segell, el repositori obté, a més, la verificació oficial exigida per a la majoria dels projectes d’Horizon Europe.

El repositori e-cienciaDatos va ser creat pel Consorcio Madroño el desembre de 2016 per tal de donar visibilitat a les dades de recerca de les seves universitats membres, garantir-ne la preservació i facilitar-ne l’accés i la reutilització i és equivalent al CORA.RDR. Els dos repositoris tenen un acord de recolzament mutu pel que cadascun conserva una còpia fosca de l’altre a efectes de preservació.


Deixa un comentari

TDX s’estrena amb nova versió de programari i implementació de la imatge CORA

Publicat el 20-01-2023 a Notícies del CSUC

El repositori de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) compta amb la nova versió 6.4 del programari DSpace i, des de finals de novembre, implementa el disseny de la imatge CORA (Catalan Open Research Area), servei que vetlla per l’obertura de la recerca a la ciutadania i al món, la transparència i la reutilització de continguts.

L’actualització de versió s’ha pogut fer gràcies al traspàs de TDX cap al nou model d’infraestructura amb el qual ja treballa el CSUC per altres projectes (per exemple, els Repositoris de Prestacions Bàsiques i Avançades). Aquesta nova infraestructura suposa millores en quant a funcionament ja que facilitarà les futures actualitzacions de versió del programari del repositori, garantint l’alineació amb la comunitat DSpace.

A més, s’ha aprofitat l’ocasió per implementar a TDX la imatge CORA (Catalan Open Research Area), la qual engloba els serveis de ciència oberta que proporciona el CSUC. Els serveis que ja consten sota aquest paraigua són el Portal de la Recerca de Catalunya, el Repositori de Dades de Recerca i l’eiNaDMP. Això suposa per a TDX un redisseny del repositori, i l’oportunitat de modernitzar-lo visualment.

A més d’aquestes dues grans novetats, s’han pogut afegir altres millores:

 • Nou filtre (faceta) per a la disponibilitat del text complet. Permet veure i filtrar les tesis amb embargament i les que estan obertes.
 • Revisades i actualitzades les pàgines d'”Accessibilitat”, “Avís legal”, “Política de privacitat i de cookies”.
 • Creada la nova pàgina de “Col·laboracions“.
 • Implementada l’eina ORCID de DSpace que permet informar aquest identificador de totes les persones implicades en la tesi.
 • Implementada l’eina de les Altmètriques que permet veure les citacions de les tesis a través de les xarxes socials.

Durant el 2023 s’iniciarà la segona fase de migracions que suposarà fer aquests mateixos canvis també per als repositoris cooperatius RECERCAT i MDX.


Deixa un comentari

Desfent mites sobre la ciència oberta: juga amb el calendari d’advent de la YERUN!

Publicat el 07-12-2022 a Notícies del CSUC

L’Associació d’universitats YERUN (Young European Research Universities) ha llançat la segona edició del calendari d’advent sobre la ciència oberta (open science). Les caselles de cada dia contenen afirmacions que sovint es fan sobre temes de ciència oberta i que no són certes. Quan es clica sobre la casella, apareix una explicació que informa de forma precisa sobre el tema.

La YERUN es va fundar el 2016 i està formada per universitats europees de nova creació. Té per objectiu fer sentir la veu de les universitats joves a Europa, cooperar entre elles i maximitzar les oportunitats de treballar conjuntament en àrees d’interès i benefici mutus.

Per a més informació sobre el calendari d’advent sobre ciència oberta de la YERUN, visita el seu web!


Deixa un comentari

Nou article de la Llei de la ciència dedicat a la ciència oberta

Publicat el 18-07-2022 a Notícies del CSUC Ciència Oberta.

La Llei de la ciència 17/2022, de 5 de setembre, i que modifica l’anterior 14/2011, de l’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, dedica un article íntegrament a la ciència oberta. És l’article 39, que modifica el 37 de l’anterior, i consta de sis punts, que són: 

 • Els agents públics del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació impulsaran que es faci difusió dels resultats de l’activitat científica, tecnològica i d’innovació, i que els resultats de la investigació, incloses les publicacions científiques, les dades, els codis i les metodologies, estiguin disponibles en accés obert. L’accés gratuït i lliure als resultats s’ha de fomentar mitjançant el desenvolupament de repositoris institucionals o temàtics d’accés obert, propis o compartits.
 • El personal de recerca del sector públic o l’activitat investigadora del qual estigui finançada majoritàriament amb fons públics i que opti per disseminar els seus resultats de recerca en publicacions científiques, haurà de dipositar una còpia de la versió final acceptada per a publicació i les dades associades a aquestes en repositoris institucionals o temàtics d’accés obert, de forma simultània a la data de publicació.
 • Els beneficiaris de projectes d’investigació, desenvolupament o innovació finançats majoritàriament amb fons públics hauran de complir en tot moment amb les obligacions d’accés obert disposades en les bases o els acords de subvenció de les convocatòries corresponents. Els beneficiaris d’ajuts i subvencions públiques s’asseguraran que conservin els drets de propietat intel·lectual necessaris per donar compliment als requisits d’accés obert.
 • Els resultats de la investigació disponibles en accés obert podran ser emprats per les administracions públiques en els seus processos d’avaluació, incloent-hi l’avaluació del mèrit investigador.
 • El Ministeri de Ciència i Innovació facilitarà l’accés als repositoris d’accés obert i la seva interconnexió amb iniciatives semblants nacionals i internacionals, promovent el desenvolupament de sistemes que ho facilitin, i impulsarà la ciència oberta a l’Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació, reconeixent el valor de la ciència com a bé comú i seguint les recomanacions europees en matèria de ciència oberta. A més de l’accés obert, i sempre amb l’objectiu de fer la ciència més oberta, accessible, eficient, transparent i beneficiosa per a la societat, els Ministeris de Ciència i Innovació i d’Universitats, cadascun en el seu àmbit d’actuació, així com les Comunitats Autònomes en el marc de les seves competències, també promouran altres iniciatives orientades a facilitar el lliure accés i gestió de les dades generades per la investigació (dades obertes), d’acord amb els principis internacionals FAIR (senzills de trobar, accessibles, interoperables i reutilitzables), a desenvolupar infraestructures i plataformes obertes, a fomentar la publicació dels resultats científics en accés obert, i la participació oberta de la societat civil en els processos científics, tal com es desenvolupa a l’article 38.
 • Això serà compatible amb la possibilitat de prendre les mesures oportunes per protegir, amb caràcter previ a la publicació científica, els drets sobre els resultats de l’activitat de recerca, desenvolupament i innovació, d’acord amb les normatives nacionals i europees en matèria de propietat intel·lectual i industrial, obtencions vegetals o secret empresarial. 

El text original de la Llei es pot consultar al BOE número 214 (pp. 123852-123922), de 6 de setembre de 2022. 


Deixa un comentari

Informe d’SPARC Europe sobre la gestió dels drets de propietat intel·lectual i de llicències de les principals editorials científiques europees

Publicat al Blog del CSUC el dia 6 d’octubre de 2020

SPARC Europe ha publicat l’informe “Open Access: An Analysis of Publisher Copyright and Licensing Policies in Europe, 2020“, que recull les pràctiques de les principals editorials científiques que operen a Europa. En l’informe es mostren els resultats de l’anàlisi realitzada durant la primavera de 2020.

D’una banda s’analitzen les 10 editorials més importants d’Europa respecte la gestió que fan dels drets de propietat intel·lectual dels documents que publiquen, les polítiques d’autoarxiu i les llicències que s’utilitzen tant a l’hora de publicar en un repositori com quan publiquen documents en accés obert.

L’estudi es basa en la informació disponible als diferents webs i ha estat contrastada amb els editors. Els resultats mostren com no hi ha una homogeneïtat entre els editors, alguns demanen la cessió exclusiva de drets, mentre altres permeten que els autors en romanguin els titulars. La mateixa disparitat apareix a l’hora de permetre l’autoarxiu facilitant l’accés immediat o amb períodes llargs d’emabargament. Aquesta disparitat no apareix només entre les editorials sinó que també existeix entre títols d’un mateix grup editor.

A més, l’estudi inclou una anàlisi de la informació disponible al directori de revistes en accés obert (DOAJ) pel que fa als títols europeus. En aquesta segona part s’analitza quines llicències s’utilitzen i si es demana la cessió de drets o es restringeix la lliure publicació dels articles per part dels autors. Els resultats mostren de nou una gran diversitat incloent-hi algunes inconsistències com no permetre la publicació en altres llocs tot i utilitzar les llicències més obertes que teòricament ho autoritzen a qualsevol persona.

L’informe finalitza amb una sèrie de recomanacions adreçades a editors, autors, centres de recerca i finançadors per millorar la informació que es facilita i entendre com es gestiona la propietat intel·lectual, per aconseguir alinear les polítiques editorials amb les dels finançadors, i per evitar inconsistències a l’hora d’utilitzar determinades llicències.

L’objectiu final de l’informe és aconseguir que ben aviat puguem gaudir de l’accés obert immediat a totes les publicacions científiques.


Deixa un comentari

L’Observatori de l’Accés Obert a la revista LIBER Quarterly

Via Blog del CSUC: 25 d’octubre de 2019

LIBER Q publica un article sobre l’Observatori de l’Accés Obert

LIBER Quarterly, la revista de l’associació de biblioteques de recerca europees (LIBER, Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche), acaba de publicar un article sobre l’Observatori de l’Accés Obert, un projecte que pretén fer un seguiment de l’estat de l’accés obert (Open Access) a la Universitat de Barcelona (UB) i a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

L’article, publicat a la col·lecció “Selected papers from LIBER’s 46th Annual Conference 2017 (Patras, Greece)“, porta per títol The Open Access Observatory i el signen Anna Rovira (UPC) i Ignasi Labastida (UB).

L’accés obert sembla haver arribat a un punt d’inflexió i s’ha convertit en una opció real quan els investigadors decideixen on volen publicar. Tot i així, les xifres proporcionades a l’hora de mostrar percentatges no estan clares, perquè no hi ha quòrum en la definició de l’accés obert.

En aquest article s’explica el projecte iniciat per dues universitats catalanes (UB i UPC), que van decidir usar una metodologia comú per a mesurar els diferents nivells d’accés obert a les seves institucions. Aquesta metodologia pot ser emprada per qualsevol institució de tot el món per fer visible la seva evolució i les tendències del moviment Open Access.

A més, l’article també mostra una metodologia per a estimar la despesa que suposa publicar en accés obert. Aquestes dues universitats no tenen un sistema central que processi aquesta despesa i per això és necessari que facin aproximacions per saber quant han de pagar cada any. Igual que abans, aquesta metodologia pot ser usada per tothom.

Ambdues iniciatives conformen el treball inicial del que els autors de l’article anomenen l’Observatori de l’Accés Obert, un projecte creat amb l’objectiu de proporcionar i compartir evidències, metodologies i dades relacionades amb la publicació en accés obert.

Podeu llegir l’article complet a LIBER Quarterly.